Συμβουλευτική ψυχολογία: γνωστή έννοια με άγνωστο περιεχόμενο.

Μολονότι η Συμβουλευτική εξασκείται στη χώρα μας πάνω από μία εικοσαετία, η χρησιμοποίηση της  έννοιας «Συμβουλευτική» παραμένει προνόμιο των ειδικών ενώ το περιεχόμενο, οι στόχοι και οι δυνατότητές της είναι για το ευρύτερο κοινό από άγνωστα έως συγκεχυμένα.

Σε χώρες του εξωτερικού η Συμβουλευτική είναι στενά συνυφασμένη με τις επιδιώξεις ευρύτερων κοινωνικών χώρων κι ομάδων, και οι πρακτικές της είναι ευρέως διαδεδομένες.

Αντίθετα, στη χώρα μας η απουσία συστηματικής ενημέρωσης συνέβαλε στο να μην γνωρίζει μεγάλο μέρος του κοινού τους τομείς στους οποίους βρίσκουν εφαρμογή οι συμβουλευτικές τεχνικές και δεξιότητες.